Регламент № 181/2011

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява:

От 1 март 2013 г. се прилага Регламент № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

Във връзка с това, моля да имате предвид следното:

 

1. Регламентът се прилага за превози на пътници с дължина на маршрута 250 км или повече.

Само някои от разпоредбите на регламента се прилагат и за превози с дължина на маршрута по-малка от 250 км. Това са разпоредбите, касаещи правата на пътниците с увреждания и на пътниците с намалена подвижност, а също така и разпоредбите, въвеждащи задължение за собствениците на автогари и превозвачите да обучават персонала и водачите, назначени при тях на работа, да оказват адекватна помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност.

Освен посочените, задължителни за прилагане при превози на по-кратко разстояние от 250 км са и разпоредбите относно правилата за предоставянето на информация на пътниците и подаването на жалби.

2. Регламентът урежда правилата за:

а) защита на правата на пътниците в случай на произшествия, вследствие на които са причинени смърт или телесна повреда на пътник или загуба, или повреда на багаж;

б) недопускане на дискриминация и създаване на задължение за предоставяне на помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност;

в) защита на правата на пътниците в случай на отмяна на превоз или закъснение;

г) въвеждане на задължение за предоставяне на информация на пътниците и разглеждане на жалби.

3. С чл. 42 и чл. 45, ал. 4 от Закона за автомобилните превози е определен максималният размер на обезщетението, което се дължи от превозвача на пътник, пътувал в автобуса, когато вследствие на произшествие на пътника са причинени телесна повреда или смърт или е загубен или повреден багажът му. Тоест, когато при произшествие по време на пътуването с автобуса на пътник, пътувал с него е причинена телесна повреда или смърт, обезщетението, което превозвачът ще дължи на пътника или на неговите близки, може да бъде не повече от 220 000 евро. Максималният размер на обезщетението, което превозвачът дължи на пътника, когато вследствие на произшествие по време на пътуването е изгубен или повреден багажът му, може да бъде не повече от 1200 евро.

За да са дължими обезщетенията, предвидени в член 7 от регламента, трябва да бъдат изпълнени едновременно следните условия:

1. дължината на маршрута да е 250 или повече км

и

2. телесната повреда, смъртта или загубата или повредата на багажа да са причинени вследствие на произшествие с автобуса.

Извън случаите, в които е приложим регламентът, обезщетението, дължимо от превозвача на пътник за загубения му или повреден багаж, може да бъде не повече от 1000 лв. Този размер на обезщетението също е максимален и е определен с чл. 45, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.

4. Предвид изискването на регламента всяка държава – членка на Европейския съюз да определи автогарите, в които ще се осигурява помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност, предвиждаме това да бъде направено с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С наредбата ще бъдат определени всички действащи автогари на територията на страната, в които да се оказва помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

ВАЖНО!!!

ВАЖНО!!! 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи валиден лиценз за превоз на пътници.

Списък на превозвачите, притежаващи валиден вътрешен лиценз за превоз на пътници

Списък на превозвачите, притежаващи валиден международен лиценз за превоз на пътници

Правила за възлагане на превози по транспортни схеми

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува Правила за възлагане на превози по транспортни схеми по реда на Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и новите нормативни изисквания по трите вида транспортни схеми, влизащи в сила от 1 януари 2013 г.

Вижте цялата информация ТУК

База данни с републиканската транспортна схема, актуална към момента

Закон за изменение на Закона за автомобилните превози

УКАЗ № 241
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLI Народно събрание на 20 юни 2012 г.
Издаден в София на 26 юни 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
ЗАКОН
за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 39 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) За превози се използват билети, издадени от фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7 и 27 от 2012 г.).
(2) Билетите по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:
1. за превози по градски линии:
а) наименование на издателя на билета;
б) надпис „Билет за пътуване“;
в) номер на билета;
г) превозна цена (цифром и словом);
д) дата на издаване на билета;
2. за превози по междуселищни и международни линии:
а) наименование и адрес на превозвача съгласно лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
б) надпис „Билет за пътуване“;
в) номер на билета;
г) превозна цена (цифром и словом);
д) маршрут;
е) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;
ж) датата на пътуване и часа на тръгване;
з) номер на мястото на пътника.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Лицата по чл. 6, ал. 1, които извършват превози на пътници по автобусни линии, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон, както следва:
1. лицата, които извършват междуселищни и международни превози – до 6 месеца след влизането в сила на този закон;
2. лицата, които извършват превози по градски линии – до 31 декември 2013 г.
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

По време на криза

В писмо до министъра на транспорта браншови организации поискаха да се въведат ограничения на пазара на превозвачи на вътрешния и международния пазар. Основание за това те намират в Закона за автомобилните превози, където е записано, че при "криза" на транспортния пазар министърът на транспорта и съобщенията може да спре да лицензира нови превозвачи и да установи ограничения върху дейността на тези, които вече са навлезли на пазара. Мотивите на браншовиците са, че на пазара на транспортни услуги оперирали превозвачи, които не били контролирани от държавните служби за покриване данъчни и други задължения. Затова предлагали по-конкурентни цени. Освен това те настояват за промени в правилата за възлагане на обществени поръчки от общините, като за предимство в процедури настояват да се приемат както размера на платени през предишните години данъци, така и брой заети в превозваческите компании. 1/ Всъщност браншовиците искат да ограничат навлизането на пазара на транспортни услуги, като разходите по това ограничаване се покрият от бюджета, а потребителите (след това) започнат да плащат повече на онези, които представляват браншовите организации. 2/ В закона е записано, че "криза на пазара" може да настъпи, когато има "значителен" и "вероятно продължителен" излишък на предлагане на транспортни услуги спрямо търсенето от страна на клиентите, което представлява "сериозна заплаха" за "финансовата стабилност" и "оцеляване" на "значителен брой превозвачи". Както коментирахме при приемането на тези текстове, тази разпоредба предполага защита на интереса на вече лицензираните превозвачи във вреда както на транспортните предприемачи, които биха искали да навлязат в пазара за своя сметка и риск, така и във вреда на потребителите на транспортни услуги. Не е случайно, че тези искания се отправят в началото на туристическия сезон, когато всякакви ограничения върху конкуренцията на транспортни услуги, ще повлияят върху обслужваните от вече лицензираните компании пазари. В тази разпоредба фактически се предполага, че при запълненост на пазара (излишък на транспортни услуги) нови предприемачи ще желаят да навлязат и че министърът на транспорта по-добре от тях знае дали те трябва да влезнат или не. И тъй като това няма общо приемливо определение на "криза на пазара", винаги ще се намери група икономисти, които "след проучване и анализ", ще докажат че има "значителна", "вероятно продължителна" и "сериозна" заплаха за стабилността и "оцеляването" на вече лицензираните превозвачи. Така се отваря врата за натиск върху администрацията на министерството от вече лицензираните превозвачи и за корупция. 3/ Освен бариери за навлизане на пазара на транспортни услуги браншовите организации настояват за привилегии при възлагане на обществени поръчки от общините. Тези процедури се откриват, за да се разходват по-ефективно и прозрачно финансови средства, набрани от данъци. Искането да се въведат допълнителни критерии, като платени данъци или брой заети, само би увеличило дискрецията в общинската администрация, когато се подбират изпълнители на обществени поръчки, както и би увеличило цената на ползваните от потребителите транспортни услуги. 4/ Ако наистина са налице превозвачи, които не плащат данъци - това е проблем на данъчната администрация. Ако тя не си върши работата, въпросът е защо. Предполагаме, че причината е, от една страна, в безсмислието на самите процедури по предварителния контрол на превозвачите, а от друга - в разликите по ставки и статут на различните превозвачи. Ако е вярно самото обстоятелство, че нямало контрол, то също би поставило под въпрос необходимостта от сега действащите регламенти.

Страница 1 от 2

Начало
Предишна
1

Вход за членове

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Партньори

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo

 

Scania-Touring

banner