ПОКАНА за общо събрание на НСАПБ на 27.06.2017г. от 13.00ч. в гр. София, ЦА

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ”

 

      Уважаеми Дами и Господа,

      Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ” със седалище – гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №100, ет.4, офис 7,  Булстат 176034327,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 и чл. 27 от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.06.2017г. (вторник) от 13.00ч. в гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №100, Централна автогара при следния дневен ред:

      1. Избор на ръководещ общото събрание и избор на секретар и преброител.

      2. Приемане на доклад и отчет за дейността на сдружението, представен от Председателя на УС.

      3. Приемане на финансовия отчет и баланса на сдружението. 

      4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет на сдружението и избиране на членове на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет.

      5. Приемане на основни насоки за дейността на сдружението и предприемане на необходимите действия за въвеждане на нова републиканска транспортна схема, промени в нормативната уредба и борбата с нерегламентираните превози.

      6. Структурни и организационни промени в сдружението, констатиране на отпадане на членове, прекратяване на членство, одобряване на новоприети членове.

      7. Други.

      На осн. чл. 30 от Устава на Сдружението при липса на кворум на така насроченото заседание, ново заседание на общото събрание ще се проведе  на същото място при същия дневен ред от 14.00ч., независимо от броя на присъстващите членове.

      Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

  

Председател на УС .…………………………………         

/Галя Борисова Топалова/   


Оригинален документ
  

Вход за членове

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Партньори

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo

 

Scania-Touring

banner